Klassieke Homeopathie Gezond in Balans!

Veelgestelde vragen

WAT IS KLASSIEKE HOMEOPATHIE?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Zowel de ziekte als de zieke mensen worden behandeld. De homeopathische geneeskunst maakt gebruik van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand. Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op de klacht of ziekte, maar dat ook passend is bij de persoon in kwestie.

ZIJN ER VERSCHILLENDE SOORTEN HOMEOPATHIE?

Klassieke Homeopathie

In de klassieke homeopathie kijkt de homeopathisch behandelaar niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Bij het zoeken naar een passend geneesmiddel wordt naar de ‘totale mens’ gekeken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van Samuel Hahnemann.

Klinische Homeopathie

In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Deze methode wordt onder andere in acute situaties en bij het gebruik van zelfzorgmiddelen toegepast. Soms werkt men daarbij met complexgeneesmiddelen: deze bevatten meerdere werkzame stoffen.

Bij de behandeling van uw klachten zal een homeopaat die werkt volgens de klassieke methode een geneesmiddel zoeken dat zo goed mogelijk past bij u als unieke mens. Dit vereist een inventarisatie van levensstijl, vroegere ziekten en eerdere behandelingen, maar ook van persoonlijke kenmerken en karaktereigenschappen. Een homeopathisch consult vraagt dan ook meer tijd dan een regulier consult.

WERKT HOMEOPATHIE MET KRUIDEN?

Het basismateriaal van homeopathische geneesmiddelen kan bestaan uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Ze zijn echter op een andere manier verwerkt dan in de Fytotherapie. Zie bereiding.

ZIJN HOMEOPATHISCHE MIDDELEN VEILIG?

Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren.

KAN IK HOMEOPATHISCHE MIDDELEN GEBRUIKEN NAAST MIJN REGULIERE MEDICATIE?

Meestal kunnen homeopathische geneesmiddelen naast andere, reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Afhankelijk van het behandelplan kan het zijn dat het gebruik van reguliere medicijnen verlaagd of gestopt kan worden. Hierover kan alleen uw behandelaar een uitspraak doen. Van groot belang is dat elke patiënt met zijn arts of klassiek homeopaat spreekt over zijn zorgprogramma en medicijngebruik, waardoor de behandelaar volledig op de hoogte is.

KAN IK ANDERE HOMEOPATHISCHE MIDDELEN GEBRUIKEN TIJDENS MIJN BEHANDELING?

Nee, meestal niet. Raadpleeg altijd uw homeopaat.

KAN IK NIET GEMAKKELIJKER EEN HOMEOPATISCH MIDDEL HALEN BIJ DE DROGIST OF REFORMWINKEL?

Zelfmedicatie in de homeopathie is het behandelen van niet ernstige aandoeningen en klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, hoofdpijn, buikgriep, hooikoorts en kneuzingen. Indien zelfmedicatie na korte tijd geen effect heeft, adviseer ik u een klassiek homeopaat te consulteren. Lees van zelfzorgmiddelen altijd de bijsluiter.

Bij chronische klachten adviseer ik u altijd een klassiek homeopaat te consulteren.

Gebruik nooit zelfzorgmiddelen zonder overleg wanneer u onder behandeling bent bij een klassiek homeopaat!

HOE WORDEN HOMEOPATHISCHE MIDDELEN BEREID?

Uit het basismateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van één op tien of één op honderd. In het eerste geval ontstaat een D (decimaal)-potentie en in het tweede een C (centesimaal)-potentie. Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3.

WAT IS DE HOUDBAARHEID VAN EEN HOMEOPATHISCH MIDDEL?

Afhankelijk van de potenties geldt een houdbaarheidsperiode van vijf jaar tot vrijwel onbeperkt. De bijsluiter of de toelichting van uw homeopathisch behandelaar geven hierover duidelijkheid.

ZIJN HOMEOPATISCHE MIDDELEN GEREGISTREERD?

Voor alle medicijnen in Nederland geldt een strenge selectie voordat zij mogen worden verkocht. Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen. Via de websites van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Agentschap CBG en Neprofarm hebt u inzicht in de lijsten van geregistreerde homeopathische geneesmiddelen.

HOE WERKT HOMEOPATHIE?

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Het stimuleert het zelfgenezende vermogen van de mens.

Wat typisch is voor de homeopathie is de holistische benadering van de ziekte. Ziek zijn is een verstoring van de gehele mens, zowel psychisch, emotioneel als lichamelijk.

Homeopathie is gebaseerd op een aantal principes:

  • Gelijksoortigheid; een stof die ziektesymptomen teweeg brengt bij een gezond persoon, geneest deze symptomen bij een ziek persoon.
  • Gebruik maken van gepotentiëerde middelen; stapsgewijs verdund en gedynamiseerd met een grotere geneeskrachtige werking.
  • Behandeling van de gehele mens.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN HOMEOPAAT EN EEN HOMEOPATISCH ARTS?

Een homeopathisch arts heeft vaak eerst geneeskunde gestudeerd en heeft zich later omgeschoold tot homeopaat. Dit heeft natuurlijk bepaalde voordelen voor wat betreft de medische kennis.

Aan de andere kant hebben homeopaten een medische basisopleiding, maar zij vaak meer gespecialiseerd in de homeopathische behandeling en individualiseren zij meer. De klassieke homeopaat zal meestal geen klinische homeopathie toepassen. Zie verschillende soorten homeopathie.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HOMEOPATHIE EN DE REGULIERE GENEESKUNDE?

Als klassiek homeopaat benader ik niet alleen de ziekte, maar meer de verstoring van de gehele mens. Zowel op psychisch, emotioneel als lichamelijk gebied. Dat wil zeggen dat ik aandacht besteed aan het gehele ziektebeeld en niet alleen op een klacht. Het gaat er dan ook niet om dat we de klacht wegnemen, maar de oorzaak van de verstoring zodat de balans hersteld wordt. In de praktijk betekend dit dat u geen last heeft van langdurig medicatiegebruik met eventuele bijwerkingen. Tevens kunt u ook geholpen worden als er geen eenduidige diagnose is gesteld. Een groot voordeel ik dat ik als homeopaat over meer tijd beschik om al uw klachten te bespreken.

MOET JE IN HOMEOPATHIE GELOVEN?

Nee hoor. Menigmaal trof ik een patiënt in mijn praktijk die aangaf niet in de werking van homeopathie te geloven. Hij of zij was echter ‘uitgedokterd’ in het reguliere circuit en zo radeloos dat men bereid was alles te proberen. Ook voor deze patiënten bleek een homeopathische behandeling vaak uitkomst te bieden.

WERKT HOMEOPATHIE ALS EEN PLACEBO?

Homeopathie werkt zeker niet als een placebo. Kijk maar eens naar de positieve behandeling van kinderen en dieren. Daarbij is er genoeg onderzoek gedaan waaruit bleek dat het effect van een homeopathische behandeling groter was dan het placebo-effect.

WERK HOMEOPATHIE ALTIJD LANGZAAM?

Nee. Dit is afhankelijk van de aard en de duur van de klachten en van het gezondheidsniveau van de patiënt.

Bij acute klachten zien we vaak een snelle verbetering binnen enkele uren of dagen.

Uw chronische klachten die al enkele jaren bestaan zullen niet binnen enkele weken als sneeuw voor zon verdwijnen. Dit zou ook niet logisch zijn. Uw lichaam heeft meer tijd nodig om deze diepere verstoring te genezen.

IK HEB GEHOORD DAT BIJ EEN HOMEOPATSCHE BEHANDELING DE KLACHTEN ALTIJD EERST ERGER WORDEN, KLOPT DAT?

Een zogenaamde homeopathische beginverergering is een tijdelijk intensivering van de klachten voordat de genezing op gang komt. Deze reactie zal na inname van het middel beginnen en duurt over het algemeen maar kort. Heel veel mensen merken deze reactie niet eens op.

WAT WORDT ER VAN MIJ ALS PATIËNT VERWACHT TIJDENS EEN BEHANDELING?

Om mijn werk goed te doen vraag ik u altijd als eerste om mijn intakeformulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Het is voor mij heel belangrijk om de juiste en voldoende informatie te hebben. Ik zal dan ook mijn beste doen tijdens het consult om zoveel mogelijk informatie te verzamelen door de juiste vragen te stellen.

Na inname van het middel is het belangrijk dat u uw klachten goed observeert. Ik vraag u dan ook altijd om me, na een bepaalde tijd, even te bellen om de eerste ervaringen te inventariseren zodat ik beter in staat ben om de vervolgbehandeling te bepalen.

HOE MOET IK EEN HOMEOPATISCH MIDDEL INNEMEN?

U krijgt van mij altijd een formulier bij het middel met daarop de ‘wijze van inname’. Mocht dit niet helemaal duidelijk voor u zijn, neem dan contact op aub.

HOE LANG MOET IK EEN HOMEOPATISCH MIDDEL INNEMEN?

Dit is volledig afhankelijk van uw klachten en gezondheidsniveau. Hier kan ik dus geen eenduidig antwoord op geven.

HOE LANG DUURT EEN BEHANDELING?

Dit is volledig afhankelijk van de aard van de klachten en uw gezondheidsniveau. De duur van de behandeling is moeilijk te voorspellen.

KAN IEMAND ANDERS MET DEZELFDE ZIEKTE MIJN HOMEOPATISCHE MIDDEL GEBRUIKEN?

Nee, dit is zeker niet aan te raden. Het middel dat ik u heb voorgeschreven is namelijk niet alleen op de klacht voorgeschreven, maar ook op uw persoonlijke uiting van de verstoring, de wijze waarop u ziek bent. Als homeopaat behandel ik namelijk niet de ziekte, maar de zieke mens.

HEEFT HOMEOPATHIE EEN RELIGIEUS COMPONENT?

Homeopathie staat los van elke religie, maar gaat er wel mee samen. De kern is dat je weer in balans komt met jezelf.

KAN IK ZONDER EEN VERWIJZING NAAR EEN KLASSIEK HOMEOPAAT?

Ja, u kunt altijd uit uzelf voor een behandeling naar een klassiek homeopaat gaan.