Klassieke Homeopathie Gezond in Balans!

Is klassieke homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Onderzoek en de praktijk hebben al heel lang geleden bewezen dat klassieke homeopathie werkt.

Er zijn vele landen die homeopathische klinieken hebben en die universitaire opleidingen verzorgen. Er zijn dan ook vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat klassieke homeopathie werkt.

Om u een indruk te geven geef ik in het kort enkele conclusies weer. Voor het gehele onderzoek c.q. verslag verwijs ik naar de sites die achter de conclusies staan.

Uit een onderzoek in 1996 werd de homeopathische behandeling van oorontsteking vergeleken met de reguliere behandeling. Hieruit bleek dat bij homeopathie de duur van de pijn korter was (33%), de totale duur van de therapie korter (60%) en de terugval binnen een jaar: 29.3% bij de homeopathie en 43.5% bij de reguliere geneeskunde. Voor verdere informatie www.hno.org (Duitstalig)

Uit een onderzoek in 2006, waarbij patiënten met migraine homeopathisch werden behandeld, bleek dat na 6 maanden er significante verbeteringen waren en na 12 maanden bleek er een afname van de ernst van de migraine met 72% en van de aanvallen met 81%. Voor verdere informatie www.vithoulkas.com (Engelstalig)

Uit het verslag van de VHAN (Artsenvereniging van homeopathie) komt de volgende alinea: ‘Sinds 1991 zijn er diverse meta analyses (systematische analyses van onderzoekstudies) verricht. Telkens luidde de conclusie dat er bewijs is voor de werkzaamheid van homeopathie. Ook is de werkzaamheid van homeopathie aangetoond bij allergie en bovenste luchtweginfecties, diarree bij kinderen, behandeling van griep, het op gang komen van de darmfunctie na een buikoperatie, reumatische ziekten en hooikoorts’ (vhan: verslag symposium: homeopathie en wetenschap, objectief gezien, 2008, www.vhan.nl

Uit een Duits/Zwitsers en Engels onderzoek in 2005 komt het volgende gedeelte: Het homeopathisch ziekenhuis in Bristol publiceerde onlangs de cijfers van alle 6.544 patiënten met chronische ziekten die in de afgelopen zes jaar de polikliniek bezochten. De meest voorkomende diagnoses waren eczeem, astma, migraine, prikkelbare darmsyndroom, overgangsklachten, depressieve klachten en chronisch vermoeidheidssyndroom. De meeste patiënten hadden al een hele geschiedenis van specialistische behandelingen achter de rug, voordat ze homeopathische hulp zochten. Bij deze groep chronisch ziekten is verbetering van de kwaliteit van leven vaak het hoogst haalbare behandeldoel. Bij 70 % van de patiënten werden positieve veranderingen gerapporteerd, 50% van hen beschreef hun toestand als ‘beter' of ‘veel beter'. Dit kon zowel een vooruitgang in de algemene gezondheidstoestand en het welbevinden zijn, als een vermindering van frequentie of zwaarte van acute aanvallen of verergeringen. (de publicatie ‘Homeopathie verhoogt levenskwaliteit’, 2005, www.vhan.nl)

 

Ruis in Publicaties en Media

Helaas is er veel ruis in de publicaties en in de media waarbij soms onderzoeken gepresenteerd worden die voorbij gaan aan het individuele principe van klassieke homeopathie.

Men test bijvoorbeeld één middel op het effect van oorontstekingen. Zoals u weet moet er bij klassieke homeopathie altijd individueel gekeken worden. Van de tien kinderen die oorontsteking hebben moeten misschien wel zeven kinderen een verschillend homeopathisch middel toegediend krijgen. Op deze manier kun je homeopathie niet bewijzen. Het is vergelijkbaar met het inzetten van antibiotica tegen alle infecties. Als een infectie veroorzaakt wordt door een virus heeft antibiotica geen zin. Zie ook "Homeopathie".

 

Opmerkelijk Zwitsers rapport over homeopathie

De meest omvattende evaluatie die ooit door een regering is uitgebracht’, noemt Dana Ullman het rapport van de Zwitserse overheid over Homeopathie.

Het rapport stelt, dat Homeopathie zowel effectief als kosteneffectief is en het beveelt de regering aan om Homeopathie een vaste plaats te geven in het nationale gezondheidsprogramma.

Zwitserland en de Zwitsers hebben een traditie op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Het land kent een groot aantal alternatieve artsen en meer dan 50% van de bevolking maakt daar wel eens gebruik van. Ook ongeveer 50% van de artsen is van mening dat alternatieve geneeswijzen werken. Verder wil 85% van de bevolking alternatieve geneeswijzen in het nationale gezondheidsprogramma. Het land is trouwens vestigingsplaats van de twee grootste farmaciebedrijven ter wereld. Dat maakt dit rapport des te opmerkelijker.
In 1998 trof de overheid een voorlopige voorziening voor opname van vijf alternatieve geneeswijzen in het basispakket voor de volksverzekering. Naast Homeopathie zijn dat traditionele Chinese geneeskunst, Kruidengeneeskunde, Antroposofie en Neuraal therapie. Tegelijkertijd werd opdracht gegeven de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van deze vijf geneeswijzen te onderzoeken. Al in 2005 werd de voorlopige voorziening verlengd, na positieve uitkomsten van het onderzoek, dat toen nog liep. Daardoor worden homeopathische behandelingen in Zwitserland gewoon vergoed.
Er is nog nooit zo’n uitgebreid en veelomvattend rapport over Homeopathie uitgebracht door welke regering dan ook. Voor het rapport zijn niet alleen vele dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken over homeopathische behandelingen bestudeerd, maar ook bevindingen in de praktijk (‘empirisch onderzoek’), de kostenkant en de veiligheid. Van de betrokken onderzoeken zijn bovendien zowel de uitkomsten als de onderzoeksopzet beoordeeld; in hoeverre ze voldoen aan de eisen van degelijk onderzoek en of ze de homeopathische werkwijze recht deed. Dat laatste is van belang omdat de holistische zienswijze van Homeopathie, waarbij patiënten in plaats van ziektes worden behandeld, moeilijk in een conventionele onderzoeksvorm is te vatten.
Met name in de behandeling van luchtweginfecties en -allergieën blijkt Homeopathie zeer effectief, zoals door een twintigtal onderzoeksresultaten wordt bevestigd. Volgens zes van zeven onderzoeken is homeopathie effectiever dan conventionele therapie (één onderzoek vond gelijke uitkomsten). En dat allemaal zonder de bijwerkingen van de conventionele middelen.
Opmerkelijk is ook de mening van de onderzoekers over het rapport van Shang et al. uit 2005, dat geregeld wordt aangehaald door tegenstanders van de Homeopathie. Volgens de Zwitserse onderzoekers heeft Shang een groot aantal uitstekende onderzoeken naar homeopathische werkzaamheid buiten beschouwing gelaten, zogenaamd omdat ze niet zouden passen binnen de onderzoekscriteria. Die criteria waren zodanig geformuleerd dat ze de hypothese, dat homeopathische middelen niet werkzaam zijn, zouden ondersteunen. Het wel meenemen van die onderzoeken zou een heel andere uitkomst hebben laten zien. In feite wordt daarmee de werkwijze van Shang aan de kaak gesteld.
Tenslotte doet het rapport een uitspraak over de ‘gouden standaard’ in de wetenschapswereld, de dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeksopstellingen. Het is de vraag of die in het medische onderzoeksveld wel zo bruikbaar is. Als dat de standaard voor de effectiviteit van geneesmiddelen zou zijn, dan voldoen maar heel weinig onderzoeken daaraan. Bijvoorbeeld van veel chirurgische ingrepen is op die manier nooit de effectiviteit bewezen.
Dit artikel is een vrije vertaling van de blog van Dana Ullman, een gerenommeerd homeopaat uit de Verenigde Staten, die regelmatig schrijft in de Huffington Post. Het (Engelstalige) artikel is te vinden op deze link. Daar staan ook verwijzingen naar het rapport, dat pas nu in de Engelse taal beschikbaar is gekomen. Het is te verkrijgen via de website van de uitgeverij, Springer Verlag.
Het artikel en het rapport zijn uiteraard met grote blijdschap ontvangen in de wereld van de homeopaten. Het is voor de meesten toch een rare gewaarwording, dat ze in hun dagelijkse praktijk zoveel mensen gezonder zien worden, maar zich tegelijk steeds moeten verantwoorden tegenover sceptici, die met dure rapporten in de hand blijven volhouden dat hun werk niets voor zou stellen. Dit gedegen rapport van de Zwitserse overheid is een flinke opsteker.
 
 
Wetenschap diergeneeskunde
 
Homeopathische studie naar diarree bij biggen (2010, Camerlink en Ellinger) valt internationaal in de prijzen als beste peer reviewed publicatie.

De International Academy of Classical Homeopathy, waar Prof. George
Vithoulkas de nestor van is, heeft dit onderzoek de prijs gegeven van beste studie, gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.

Het feit dat biggendiarree met homeopathische geneeskunde zonder antibiotica zeer eenvoudig verholpen kan worden, is wetenschappelijk bewezen door middel van een RCT. Een Randomised Controlled Trial is (volgens de oude, maar nog veel gebruikte standaard) dé manier om de werking van geneesmiddelen wetenschappelijk aan te tonen. Hiermee behoort een behandeling tot de ‘evidence based medicine’ (EBM).

Hoe ging het onderzoek in zijn werk? De helft van een groep drachtige zeugen kregen een homeopathisch geneesmiddel, bereid van de bacterie waar de biggetjes normaal gesproken diarree van krijgen. De andere helft van de zeugen kregen een placebo. Zowel de dierenarts, de boer, de zeug als de biggetjes wisten niet welke zeugen het echte geneesmiddel kregen en welke het placebo.

Resultaat was dat van de groep aan wie het echte homeopathische geneesmiddel werd toegediend slechts 10 van de 265 biggetjes diarree kregen in vergelijking tot 63 van de biggen uit de even grote placebogroep. Dit houdt een significantie in van P<0,0001 op biggenniveau, en van P<0,05 op zeugenniveau. Heel duidelijk positief voor het homeopathisch geneesmiddel.

Steeds meer boeren, maar nog veel te weinig, gebruiken homeopathische geneesmiddelen voor hun dieren. Zij krijgen een betere opbrengst en hebben minder medische kosten. Een belangrijk voordeel voor de volksgezondheid is dat de kans op resistente bacteriën kleiner wordt door minder antibioticagebruik.

Ref: Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA (2009) Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 99:57-62.